روش اتاق حسی و نور چه کاربردی دارد؟

* آموزش مفاهیم شناختی
* اثر گذاری در کاهش کلیشه های کودک
* افزایش توجه و تمرکز
و...